Suunnittelu

Suunnittelupalvelut voivat sisältää seuraavia elementtejä.

  • verkon ja verkon palveluiden nykytilan kartoitus
  • kilpailutuksissa avustaminen
  • verkon muutosten tai laajennusten suunnittelu
  • dokumentoinnin suunnittelu ja toteutus

Palveluiden hinnoitteluun vaikuttaa työn laajuus. Seuraavassa edellä mainituista kohdista  tarkemmin.

 

Nykytilan kartoitus

Tietoverkon kartoituksen tarkoituksena on löytää mahdolliset kehittämiskohteet. Työn tuloksena syntyvä raportti sisältää verkon yleisen tilan, ongelmien havainnoinnin, varajärjestelyjen ja kriittisyyden arvioinnin. Kehitysehdotuksia ja niiden käyttöönottoa arvioidaan yhteistyössä asiakkaan kanssa. Onnistunut kartoitus vaatii ajantasaisen dokumentaation, tiedot tietoliikennesopimuksista sekä liiketoiminnan vaatimukset. Tarvittaessa työtä voidaan rajata koskemaan tiettyä toimipistettä tai järjestelmää.

Suunnittelussa käymme läpi asiakkaan tietoverkon nykytilan fyysisesti ja loogisesti sekä käymme läpi tarvittaessa operaattoreiden sopimustason ja peilaamme niitä liiketoiminnan vaatimuksiin.

 

Kilpailutuksissa avustaminen

Tarvittaessa voimme tukea asiakasta tietoliikenteen kilpailutushankkeissa. Käymme läpi asiakkaan valinnan mukaisesti hankkeen tavoitteet ja liiketoiminnasta tulevat vaatimukset, tarjouspyynnön valmistelun, tarjousten analysoinnin sekä käyttöönottovaiheen.

Tavoitteena on että asiakas saa toimivan tietoliikenneratkaisun, jossa on huomioitu nykyiset ja tulevat tarpeet.

Toimimme operaattoririippumattomasti, jolloin pystymme opastamaan asiakasta puolueettomasti.

 

Verkon muutosten tai laajennusten suunnittelu

Verkon suunnittelussa voi olla kyse fyysisestä tai loogisesta muutoksesta. Fyysinen muutos on tyypillisesti toimipisteen muutto tai tilojen laajennus. Fyysinen osuus rajataan verkon aktiivilaitteisiin. Looginen muutos voi tarkoittaa IP-osoitteiston ja reitityksen laajentamista tai uudistamista.

 

Dokumentoinnin suunnittelu ja toteutus

Dokumentointi on toiminnan jatkuvuuden kannalta erittäin tärkeä osa verkon ylläpitoa. Verkon dokumentointi sisältää dokumentointisuunnitelman, fyysisen verkon, loogisen verkon, verkon palveluiden kartoituksen, palomuurisääntöjen dokumentoinnin sekä integroinnin olemassa oleviin prosesseihin.

 

Ota yhteyttä www-lomakkeella, kiitos!